BACK OFFICEBack Office Solutions

BACK OFFICE

Paket "Back office" obuhvaća grupu programa koji se naslanjaju i crpe podatke iz front office programa (recepcija, ugostiteljstvo, ...) i to: fakturiranje, financijsko knjigovodstvo, blagajna, evidencija osnovnih sredstava, evidencija sitnog inventara, ljudski resursi, ...

FAH*KOR

Program fakturiranja (dio "Back office" grupe programa) automatski dobiva podatke iz recepcijskog i ugostiteljskog poslovanja o računima za koje treba načiniti izlazni račun. Prolaz kroz primljene stavke formira podatke za knjiženje u Financijsko knjigovodstvo (otvorena stavka na kupcu i prihodi). Račun se može ispisati ili pohraniti u PDF format i takav slati kupcu.

Knjiga izlaznih računa također se nalazi u ovom paketu i objedinjava sve izdane račune, bez obzira na način plaćanja (gotovina, kreditna kartica, faktura).

FK*KOR

Financijsko knjigovodstvo s integriranim salda konti kupaca i dobavljača dio je "Back office" grupe programa.

Unos, evidencija i praćenje prometa

Omogućen je automatski prihvat podataka iz drugih evidencija i to:

 • prihvat podataka o naplatama iz recepcijskog i gastro poslovanja
 • prihvat podataka iz programa fakturiranja, blagajne, obračuna plaća, osnovnih sredstava, sitnog inventara, materijalnog knjigovodstva

Evidencija ulaznih računa povezana je s knjiženjem na temeljnicu prema unaprijed unesenim shemama ili ad hoc unosom konta.

Promet se knjiži i vodi u kunama i devizama, evidentira po mjestima troškova kao i po prethodno definiranim dimenzijama koje osiguravaju dodatne mogućnosti analize podataka.

Otvorene stavke

Otvorene stavke možemo pratiti putem različitih pregleda i izvještaja koji su sortirani po kupcima, periodima, vrstama kupaca, vrstama materijala.

Prati se povijesna komponenta otvorenih stavaka (stanje na određeni datum) i povijest zatvaranja stavaka.

Kamate se mogu obračunavati :

 • na zatvorene stavke
 • na otvorena dugovanja
 • na pozajmice
 • na zadane elemente

Internet bankarstvo

Omogućeno funkcioniranje plaćanja preko internet bankarstva, kao i prihvat i knjiženje izvoda banaka.

E- obrasci

Omogućeno kreiranje svih propisanih obrazaca u elektroničkom formatu.

Analize i pregledi

Rekapitulacije prometa i salda po kontima i po mjestima troškova.

Kreiranje Tijeka novca, pregledi potraživanja i dugovanja te pregledi dospijeća dugovanja i potraživanja.              

USALI izvještaji

Omogućeno kreiranje izvještaja sukladno USALI standardima. Jednostavno povezivanje konta i redka u izvještaju, kreiranje odjela (grupe mjesta troškova) .

Priprema financijskog plana, učitavanje i zaključavanje plana poslovanja.

EOS*KOR i ESI*KOR

Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara dio je "Back office" grupe programa.

Evidencija osnovnih sredstava prema mjestima troškova ili mjestu smještaja i te promjene smještaja i promjene mjesta troškova.

Definiranje amortizacijskih grupa, i stopa amortizacije, te izrada predračuna i obračuna amortizacije, i to grupno i pojedinačno.

Evidencija otuđenja osnovnih sredstava (rashod, prodaja) i evidencija povećanja nabavne vrijednosti osnovnih sredstava (dodatna ulaganja, adaptacija, itd.)

Inventura osnovnih sredstava i sitnog inventara uključuje:

 • formiranje i kontrolu formiranih inventurnih grupa
 • ispis popisnih komisijskih lista za inventuru
 • knjiženje inventurnih viškova i manjkova

KAD*KOR

Ljudski resursi i obračun plaća dio su "Back office" grupe programa.

Upravljanje organizacijskom strukturom i radnim mjestima

 • definiranje org. strukture i rukovodne hijerarhije
 • definiranje poslova i radnih mjesta

Podaci  o djelatnicima (za elektronsku matičnu knjigu radnika sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima)

 • ispis zaposlenika  prema uvjetima i parametrima unešenim u matičnim podacima
 • prema mjestu stanovanja
 • prema državljanstvu, narodnosti
 • prema mjestu troška, radnom mjestu,
 • grupama poslova, vrsti radnog odnosa
 • ispis prema znanju stranih jezika
 • lista prema članstvu u sindikatima
 • popis zaposlenih s internom kvalifikacijom
 • lista s djecom
 • lista s pregledom radnog staža

Analize i ključni pokazatelji na osnovi svih unesenih parametara po zaposleniku:

 • prema mjestu stanovanja, školskoj spremi, zanimanju,vrsti radnog odnosa,godinama nastupa u poduzeće, godinama starosti, radnom stažu,radnom mjestu itd.
 • praćenje svih podataka o promjenama parametara o pojedinom zaposleniku     

OP*KOR

Definiranje osnovnih parametara za obračun:

 • vrste primanja
 • grupe primanja
 • vrste radnog odnosa
 • kvalifikacije
 • radna mjesta
 • bodovi
 • koeficijent složenosti poslova
 • obveze iz/na plaće ( doprinosi,porezi, prirezi, općine )
 • banke
 • kreditori
 • sindikati

Izlazni dokumenti:

 • isplatne vrečice (mogućnost slanja na e-mail adresu)
 • nalozi / liste po tipu isplate (gotovina, tekući račun)
 • internet bankarstvo
 • potpisne liste za radnike

Izvješća:

 • rekapitulacija plaće (analitika i sintetika) zbirno i po org. jedinicama
 • analitika zaposlenika (brutto dohodak, netto, obustave, isplata)
 • rekapitualcija doprinosa iz/na plaće
 • rekapitulacija poreza i prireza po općinama
 • specifikacija obustava
 • rang liste (brutto dohodak, netto isplata)
 • isplatna lista, potpisna lista        
 • za poslovne banke
 • za kreditore
 • kartica zaposlenika (analitička i sintetička)
 • kartica obustava
 • mjesečni i periodični prosjeci po zaposlenom djelatniku, po kvalifikacijama, organizacijskim jedinicama, po stručnoj spremi
 • ispis obrazaca sukladno zakonskim propisima
 • prijenos podataka  za banke putem interneta
 • prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo
 • veza na ljudske resurse

Evidencija radnog vremena

Za svakog radnika bilježi se stvarna prisutnost na poslu. Na osnovu prethodno undesenih parametara - vrsta rada, fonda radnih sati, kalendara dobivamo različite izvještaje i podatke koji se automatski prenose u program obračuna plaća.